Ob prevzemu igrala morate imeti s seboj veljavni dokument s sliko in skleniti najemno pogodbo.

Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala.

Ob prevzemu prejmete vsa natančna navodila za postavitev igrala, uporabo ter varnostna navodila.

Najemnik mora z napihljivim igralom ravnati kot dober gospodar. Najemnik nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo, dolžan je povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja te pogodbe.

Po uporabi obvezno POSESAJTE IN OBRIŠITE NOTRANJOST napihljivega igrala. Igranje otrok na igralih je izključno NA LASTNO ODGOVORNOST. Otroci morajo pri uporabi najetega predmeta sezuti obuvala.

Cena najema se zaračuna po dogovoru in se zabeleži v pogodbi.

Najemnik in najemodajalec se dogovorita, da najemnik krije stroške potrebne za rabo predmeta, ki nastanejo v času najema (elektrika, surovine itd.)

Najemnik se zavezuje, da bo predmet uporabljal kot dober gospodar ter da ga brez soglasja najemodajalca ne bo uporabljal za rabo, ki presega predvideno rabo in obremenitev.

Najemodajalec in najemnik se lahko dogovorita, da najemodajalec nudi najemniku tudi naslednje storitve, ki se zaračunajo po ceniku najemodajalca:

  • Prevoz igrala na dogovorjeno mesto
  • Čakalne ure najemodajalca
  • Upravljanje najemodajalca z igralom v času najema

Najemnik je odgovoren za vse okvare in poškodbe, ki jih bo povzročil na najetem predmetu te pogodbe. Odgovarja pa največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena po ceniku dobavitelja.

Najemnik se zavezuje, da bo predmet uporabljal skrbno in odgovorno in ga vzdrževal kot dober gospodar.

Najemnik nosi polno odgovornost za morebitne poškodbe otrok, ki se igrajo z najetim predmetom te pogodbe.

V primeru, da je ugotovljena odtujitev predmeta, se o tem odvesti policija. V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.